Download Cong ngh? t? bao by Ngo Giang Lien PDF

By Ngo Giang Lien

Show description

Read Online or Download Cong ngh? t? bao PDF

Best nonfiction_2 books

Rudolf Serkin: A Life

This ebook is the 1st biography of 20th-century pianist Rudolf Serkin, delivering a story of Serkin's existence with emphasis on his eu roots and the effect of his flow to the United States. in keeping with his own papers and correspondence, in addition to large interviews with acquaintances, kinfolk, and co-workers, the authors specialize in 3 key points of Serkin's paintings, really because it spread out in the US: his paintings and occupation as a pianist, his actions as a pedagogue, together with his lengthy organization with the Curtis Institute in Philadelphia, and his key position in institutionalizing a redefinition of musical values in the United States via his paintings as creative director of the Marlboro song institution and competition in Vermont.

Ing As in King (Word Families Set 6)

Introduces, briefly textual content and illustrations, using the letter mix "ing" in such phrases as "king," "ring," "wring," and "swing. "

The Dissection of Vertebrates: A Laboratory Manual

With illustrations on seven vertebrates - Lamprey, Shark, Perch, Mudpuppy, Frog, Cat, Pigeon - Dissection of Vertebrates is the 1st ebook of its sort to incorporate top quality, digitally rendered illustrations, and has lately received an Award of Excellence in Illustrated clinical e-book from the organization of Medicial Illustrators.

Universals and Property Instances: The Alphabet of Being (Aristotelian Society, Vol 15)

Considering Plato a few philosophers have well-known homes and family members as universals, primary realities, whereas others have disputed their lifestyles. during this quantity, John Bacon argues that it truly is tough to disclaim the life of particularized homes and family members, which in glossy philosophy are often known as "tropes".

Additional info for Cong ngh? t? bao

Sample text

Víi 2 m«i tr­êng ®ã, cã thÓ sö dông 1 trong 2 m«i tr­êng, kh«ng cã sù söa ®æi hoÆc cã c¶i tiÕn theo c¸ch riªng biÖt ®Ó nghiªn cøu víi nhiÒu chñng kh¸c nhau. Trong mét sè tr­êng hîp, ®iÒu kiÖn ®· ®­îc thay ®æi mét c¸ch tèi ­u ®Ó ®¹t ®­îc tÇn suÊt phôc håi cao nhÊt. coelicolor, tû lÖ phôc håi chØ dao ®éng trong kho¶ng tõ 1 ®Õn 10%. §Ó ®¸nh gi¸ tÇn suÊt phôc håi, mét ®iÒu cÇn biÕt tr­íc lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc sè khuÈn l¹c ë trªn m«i tr­êng phôc håi, ®­îc mäc lªn tõ c¸c tÕ bµo vÉn cßn vá (Walled cell).

Vì vậy, gen đó có ở mọi mô bào nhưng nó chỉ hoạt động ở tuyến sữa và được bài tiết vào trong sữa. Các gen, promoter của gen k-casein hoặc b-lactoglobunin là những promoter đích cần chèn vào. Sản xuất protein qua tuyến sữa có rất nhiều lợi thế, bao gồm: -Tuyến sữa của động vật có vú là một cơ quan sản xuất sinh học thích nghi với việc sản xuất protein và bài tiết sữa; -Nhiều protein được sản xuất ở tuyến sữa của động vật có vú; -Sự biểu hiện gen ở tuyến sữa của động vật có vú là chính xác về thời gian; Sản lượng sữa được tiết ra ở động vật có vú là khá lớn.

1. §iÒu kiÖn ®Ó dung hîp tÕ bµo trÇn. Kao vµ cs lµ nh÷ng ng­êi ®Çu tiªn ®· sö dông PEG lµm t¸c nh©n dung hîp (fusogen). C¸c t¸c gi¶ ®· tiÕn hµnh c¸c cuéc kh¶o s¸t quan träng vÒ viÖc sö dông PEG vµ ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶: - dung dÞch PEG ®Ëm ®Æc (50%) cã hiÖu qu¶ cao h¬n dung dÞch lo·ng (25%) c¸c dung dÞch PEG cã träng l­îng ph©n tö kh¸c nhau (1540 vµ 4000) cã hiÖu qu¶ ngang nhau ë cïng mét nång ®é. 43 N¨m 1976, cïng mét lóc, t¹i hai phßng thÝ nghiÖm ë Ph¸p vµ Hungari, c¸c t¸c gi¶ Scheaffer vµ cs Fordor vµ Alfoldi ®· nhËn ®­îc nh÷ng b»ng chøng vÒ dung hîp tÕ bµo trÇn ë vi khuÈn (B.

Download PDF sample

Rated 4.60 of 5 – based on 4 votes